'

'

ULANGAN TENGAH SEMESTER BAHASA BALI KELAS V SEMSESTER II SD/MI

Posted by

ULANGAN TENGAH SEMESTER BAHASA BALI KELAS V SEMSESTER II SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016


Mata Pelajaran : Bahasa Bali
Kelas : V
Semester : II


Melahang mamaca Wacana Beten Ene!

LUTUNG KASARUNG
Critayang I Lutung malali –lali disisin alase tepukina I Kambing sedek medem beten kayune ngrembun. I Lutung munyine manis nyapatin, Yeh sedeng melaha I Kambing dini.Jalan masekee ngae abian Kacang lindung. Manian apang ada pupunin. I Kambing nyautin dabdab, keken baan nabdabang apang nyak manut paedumane ? Mani puan apang ene ngranayang rebat matimpal. I Lutung munyine getar nyautin. Kene ento kambing, saluir edon iba ane ngelahang ,sakancan buah wake ane muponin. Asingane lenyok teken subaya apang tusing nepukin rahayu. I Kambing manggutan sarwi ngomong, Nah wake nyadia nginutin munyin ibane.

Suba pragat subayane ajaka dadua, lantas ngawitin ngae abian. Kambing ngedeng tenggala, I Lutung ngatehang uli duri. I Kambing tundune telahkapecutin, kanti balan balan pa jlantah, sasubane lanyah ajaka dadua seleg mamula kacang.

Critayang janisuba mentik melah kacange, sabilang medon amaha baan I Kambing, bah yen kene undukne pocol makaronan ngajak I Kambing? Buin pidan kacange lakar mabuah? Makejang donelig lig amah kambing.

I sinin ciri palang ( x) aksara: a,b,c muah d pasaut ane paling beneh.

l. Suba pragat pasubayane I Lutung ngajak I Kambing. Subaya len raosne.... 
a. Wecana b.baos , c.janji samaya, d.laksana.
2. Motore mabalik ngeranjing ka Kebun Raya. Ngranjing artine artine....
a.Parkir , b. Macelep , c. Kasisi , d.majalan.
2. Warnan padange gadang ....Rata sakadi permadani makebat
a. lemlem , b.lemuh , c.lumlum , d.nyalang.
4. I Kambing nyautin dabdab .Kruna dabdab len raosne....
a. getar , b.bang ras , c.alon , d.kunyat.
5. Satus telungbenang masih kadanin....
a.karabelah , b.lebak , c.telungbenang, d.satak.
6. Topeng bondrese baud pesan. Baudlen raosne....
a.banyol , b.tengal , c.dueg , d.alep.
7. Beten ene ane encen Kruna dwi sama lingga....
a.jegeg-jegeg, b.kunang-kunang, c.SeSari , d.Omang omang.
8 . Bulihe dadi pula sawetar matuuh selikur lemeng. Ketekan selikure...
a.11 , b.21 , c.35 d.45.
9. Beten ene ane tusing marupa mrana dicarike....
a.balang sangit, b.wereng, c.lindung, d.bikul.
10. Kebun Raya Eka Karyane linggahne 129 hektar.129 yan tulis baan aksara bali dadi.
a. , b. , c. ,d.
11. Kruna domas patuh teken....
a.400, b.500 , c.200 , d.800 .
12. Anake ane jemet mamaca buku kadanin...
a.anak dueg , b.anak Ririh, c.kutu buku, d.Bungan buku.
13. Cerik ....anake mabalih wayang ditaman kota. 
A.bajang , b.gede , c.kelih , d.tua.
14. Bes liu baan ngisinin uyah jukute kanti pakeh....
a.mekilit, b.ngelek , c.ngaab , d.lemlem.
15. I Kaki suba ....gigine telah ketus. 
A.Aas , b.bek , c.pawah , d.bajang.
16. Keweh baan matingkah ,keme pelih mai pelih ,buka taluhe apit...
a.taluh , b.batu , c.kayu , d.nasi.
17. bacaanne ....
a.perabu , b.prabu , c.prangu , d.prabi.
18. Kebun sekolahane linggahne 145 hekter. 145 yen tulis baan aksarabali...
a…………………………………….. , b……………………. c. ………………………. , 
d……………………….
19. Lekige mabraya makada ala .Lekig artine....
a.jemet , b.lengit , c.mayus , d.kendel.
20. Brakbak brukbuk munyine buka beruke.....
a.pantigang , b.belahang , c.Sibak , d.SiLemang.


KUNCI JAWABAN
1. c.
2. b.
3. d.
4. c.
5. b.
6. a.
7. a.
8. b.
9. c.
10. ……………………,
11. d.
12. a.
13. c.
14. b.
15. c.
16. b.
17. ………………………………
18. ………………………………
19. b.
20. d.

DOWNLOAD SOALNYA DISINI


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets
Demo Blog NJW V2 Updated at: 7:17:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

Translate Of English To Other